Piet Oppedijk
Workumertrekweg 16
8701 WB Bolsward

Telefoon: (0515) 438 810
Fax: (0515) 432 782
Mobiel: 06-55326039
E-mail: p.oppedijk@ako-oppedijk.nl